Aktualności

Załącznik do zarządzenia Nr 7 / 2020

Dyrektora ZGL w Łukowie z dnia 02 lipca 2020 r.

Regulamin

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem wyznaczonych miejsc targowych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków Nr 80/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.:

 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie.
 2. Przedmiotem przetargu jest rezerwacja stanowisk targowych. Stanowiska targowe są wyznaczone i oznakowane :

- miejsca targowe wyznaczone poza pasem drogowym na działkach stanowiących własność Miasta Łuków położone przy ul. Spokojnej, a prowadzenie handlu w dniach 14 - 16 sierpnia 2020 r.,

- na placu położonym przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego poza pasem drogowym, stanowiącym własność Miasta Łuków, na prowadzenie handlu w dniach
14 - 16 sierpnia 2020 r.,

- miejsca targowe wyznaczone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego, na prowadzenie handlu w dniu 16 sierpnia 2020 r.

 1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19 w terminie do dnia 22.07.2020 r do godz. 1500 z dopiskiem ,,przetarg na miejsca targowe Rocha”
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium.
  Wadium należy wpłacać na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie numer konta: 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19, do dnia 21 lipca 2020 r. 

a) kwota jednego wadium na stanowisko położone przy ul. Spokojnej wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);

b) kwota jednego wadium na stanowisko położone na placu przy skrzyżowaniu 700-lecia z ul. Wilczyńskiego wynosi 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych);

c) kwota jednego wadium, na stanowisko położone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul.Wilczyńskiego wynosi 70,00 zł (słownie: siedemdziesiąt złotych).

          5. Ustala się minimalną cenę za jedno stanowisko handlowe będące przedmiotem przetargu:

a) kwota za jedno stanowisko położone przy ul. Spokojnej wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),

b) kwota za jedno stanowisko położone na placu przy skrzyżowaniu ul.700-lecia z ul. Wilczyńskiego wynosi 300,00 zł (trzysta złotych),

c) kwota za jedno stanowisko położone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul.Wilczyńskiego wynosi 120,00 zł (słownie: sto dwadzieścia złotych)

         6. Pisemna oferta zgodnie z załącznikiem nr 1, powinna zawierać:

a) imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres oferenta albo nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;

b) oferowaną cenę za dane stanowisko;

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz regulaminem prowadzenia handlu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

d) datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta;

e) do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Przed wpłaceniem wadium i wzięciem udziału w przetargu należy zapoznać się z usytuowaniem stanowisk handlowych w terenie oraz regulaminem prowadzenia handlu. Po zamknięciu przetargu reklamacje dotyczące funkcjonalności poszczególnych stanowisk nie będą uwzględniane.

 1. Jedno wpłacone wadium upoważnia do złożenia oferty na jedno stanowisko targowe na określonych ulicach bez względu na jego numer.
 2. Przetarg jest ważny jeżeli wpłynie choć jedna oferta na dane stanowisko, spełniająca warunki określone w przetargu.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.07.2020 r o godz. 900 w siedzibie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawska 19. Po wyborze oferty, zostanie zwrócone wadium oferentom , których oferty nie zostały wybrane. Wadium oferenta, którego oferta zastanie wybrana zostaje zaliczone na poczet opłaty za stanowisko handlowe i nie podlega zwrotowi.
 4. Po otwarciu ofert komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich oraz zawiadamia telefonicznie i pisemnie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu do dnia 27.07.2020 r.
 5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli oferty.
 6. Z przebiegu przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół, który stanowił będzie podstawę do wynajmu miejsca targowego.

     13.Przetargową cenę, wynajmu miejsca targowego pomniejszoną o wadium należy wpłacić w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 do dnia 03 sierpnia 2020 r. do godziny 14:00.

 1. Jeżeli osoba ustalona, jako najemca miejsca targowego nie wpłaci w miejscu i terminie podanym w pkt 13 kwoty do wylicytowanej wysokości, traci wadium i nie może wnioskować o nabycie miejsca w drodze przetargowej. Prawo pierwokupu danego miejsca nabywa osoba biorąca udział w przetargu na dane miejsce, deklarująca w przetargu kwotę najbliższą górnej kwocie deklarowanej w przetargui wyrażająca akces wykupienia rezerwacji danego miejsca na piśmie do dnia 06 sierpnia 2020 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 i dokona wpłaty do kasy ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19, najpóźniej do dnia 06 sierpnia 2020 r.
 2. Wadium ulega zarachowaniu na poczet należności za wynajem miejsc targowych, a w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi. Po zwrot wpłaconego wadium należy zgłaszać się do kasy ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 od dnia 11 sierpnia 2020 r. w godzinach urzędowania kasy t.j. od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400.
 3. Miejsca targowe, które nie znalazły nabywców w przetargu i miejsca, na które nie została dokonana zapłata w terminie opisanym w pkt. 13 i 14 niniejszego regulaminu będą wynajmowane dla chętnych według kolejności zgłoszeń od dnia 07 sierpnia 2020 r. do dnia 14 sierpnia 2020 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19, wg ustalonej ceny za stanowisko w pkt. 5 niniejszego regulaminu i jej wpłaty w kasie ZGL w Łukowie przy ulicy Warszawska 19.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych stanowisk targowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Pliki do pobrania (Regulamin, Oferta, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych): https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=1533708