Zgodnie z rządowymi wytycznymi cmentarze w całym kraju będą zamknięte od 31.10.2020 do 02.11.2020 r.

 

W związku z zaistniałą sytuacją okres handlu
przy ul. Spokojnej, ul. 700-lecia
i na placu przy skrzyżowaniu
ul. 700-lecia z ul. Wilczyńskiego w Łukowie
zostaje wydłużony do 8 listopada 2020 r.

 

http://www.lukow.pl/start/aktualnosci/919-miejsca-targowe-przy-cmentarzu?fbclid=IwAR0w4u5JqJ60OVJG8Uw-n350ZYF18_UQBXs-01zg9mgXuTufNfenjsau5jM 

 

STANOWISKA HANDLOWE WYZNACZONE NA PLACU PRZY SKRZYŻOWANIU UL. 700-LECIA

I UL. WILCZYŃSKIEGO O NR 36, 37, 38, 57, 58, 59 - WYŁĄCZONE SĄ Z PRZETARGU

 

Załącznik do zarządzenia Nr 10 / 2020

Dyrektora ZGL w Łukowie z dnia 14.09.2020 r.

 

Regulamin

Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem wyznaczonych miejsc handlowych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Łuków Nr 121/2020 z dnia 7 września 2020 r.:

 1. Organizatorem przetargu jest Zakład Gospodarki Lokalowej w Łukowie;
 2. Przedmiotem przetargu jest wynajem wyznaczonych miejsc handlowych. Stanowiska handlowe są wyznaczone i oznakowane:
  • Miejsca handlowe wyznaczone poza pasem drogowym na działkach stanowiących własność Miasta Łuków położone przy ul. Spokojnej, na prowadzenie handlu w dniach od 30 października do 2 listopada 2020 r.;
  • Miejsca handlowe wyznaczone poza pasem drogowym na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego będącego własnością Miasta Łuków na prowadzenie handlu, w dniach od 30 października do 2 listopada 2020 r.;
  • Miejsca handlowe wyznaczone poza pasem drogowym przy 700-lecia będącej własnością Miasta Łuków, na prowadzenie handlu w dniach od 30 października do 2 listopada 2020 r.
 1. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie ZGL w Łukowie przy ul. Warszawskiej 19 w terminie do dnia 2 października 2020 r. do godz. 15.00 z dopiskiem ,,przetarg na miejsca handlowe - Wszystkich Świętych 2020”
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłaciły wadium. Wadium należy wpłacać na konto Banku Spółdzielczego w Trzebieszowie numer konta: 58 9206 1048 7103 0485 2000 0290 lub w kasie ZGL w Łukowie, ul. Warszawska 19, do dnia 2 października 2020 r.
 1. kwota jednego wadium na stanowisko położone przy ul. Spokojnej wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych),
 2. kwota jednego wadium na stanowisko położone na placu przy skrzyżowaniu ul.700-lecia z ul. Wilczyńskiego wynosi 400,00 zł (słownie: czterysta złotych),
 3. kwota jednego wadium, na stanowisko położone w pasie drogowym przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

5.Ustala się minimalną cenę za jedno stanowisko handlowe będące przedmiotem przetargu na:

 1. kwota za jedno stanowisko położone przy ul. Spokojnej wynosi 300,00 zł (słownie: trzysta złotych);
 2. kwota za jedno stanowisko położone na placu przy skrzyżowaniu ul. 700-lecia z ul. Wilczyńskiego wynosi 400,00 zł (czterysta złotych);
 3. kwota za jedno, na stanowisko położone przy ul. 700-lecia i ul. Wilczyńskiego wynosi 200,00 zł (słownie: dwieście złotych).

6.Pisemna oferta zgodnie z załącznikiem nr 1, powinna zawierać:

 1. imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres oferenta albo nazwę i siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot;
 2. oferowaną cenę za dane stanowisko;
 3. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu oraz regulaminem prowadzenia handlu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
 4. datę sporządzenia oferty i czytelny podpis oferenta;
 5. do oferty należy dołączyć kopię dowodu wniesienia wadium.

Przed wpłaceniem wadium i wzięciem udziału w przetargu należy zapoznać się z usytuowaniem stanowisk handlowych w terenie oraz regulaminem prowadzenia handlu. Po zamknięciu przetargu reklamacje dotyczące funkcjonalności poszczególnych stanowisk nie będą uwzględniane.

 1. Jedno wpłacone wadium upoważnia do złożenia oferty na jedno stanowisko handlowe na określonych ulicach bez względu na jego numer;
 2. Przetarg jest ważny, jeżeli wpłynie, choć jedna oferta na dane stanowisko, spełniająca warunki określone w przetargu;
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 października 2020 r. o godz. 9.00 w siedzibie ZGL w Łukowie, ul. Warszawska 19. Po wyborze oferty, zostanie zwrócone wadium oferentom, których oferty nie zostały wybrane. Wadium oferenta, którego oferta zostanie wybrana zostaje zaliczone na poczet opłaty za stanowisko handlowe i nie podlega zwrotowi;
 4. Po otwarciu ofert komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich oraz zawiadamia telefonicznie i pisemnie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu do dnia 9 października 2020 r.;
 5. W przypadku złożenia równorzędnych ofert komisja przetargowa organizuje przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli oferty;
 6. Z przebiegu przetargu Przewodniczący komisji przetargowej sporządza protokół, który stanowił będzie podstawę do wynajmu miejsca handlowego;
 7. Kwotę z przetargu na wynajem miejsca handlowego pomniejszoną o wadium należy wpłacić w kasie ZGL w Łukowie, ul. Warszawska 19 do dnia 16 października 2020 r. do godziny 14:00.;
 8. Jeżeli osoba ustalona, jako najemca miejsca handlowego nie wpłaci w miejscu i terminie podanym w pkt 13 kwoty do wylicytowanej wysokości, traci wadium i nie może wnioskować o nabycie miejsca w drodze przetargowej. Prawo pierwokupu danego miejsca nabywa osoba biorąca udział w przetargu na dane miejsce, deklarująca w przetargu kwotę najbliższą górnej kwocie deklarowanej w przetargu i wyrażająca akces wykupienia rezerwacji danego miejsca na piśmie do dnia 23 października 2020 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 i dokona wpłaty zadeklarowanej kwoty w kasie ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19, najpóźniej do dnia 23 października 2020 r.;
 9. Wadium ulega zarachowaniu na poczet należności za wynajem miejsc targowych, a w pozostałych przypadkach podlega zwrotowi. Po zwrot wpłaconego wadium należy zgłaszać się do kasy ZGL w Łukowie ul. Warszawska 19 od dnia 26 października 2020 r. w godzinach urzędowania kasy t.j. od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00.;
 10. Miejsca handlowe, które nie znalazły nabywców w przetargu i miejsca, na które nie została dokonana zapłata w terminie opisanym w pkt 13 i 14 niniejszego regulaminu będą wynajmowane dla chętnych według kolejności zgłoszeń od dnia 26 października 2020 r. do dnia 29 października 2020 r. w sekretariacie ZGL w Łukowie, ul. Warszawska 19, wg ustalonej ceny za stanowisko w pkt 5 niniejszego regulaminu i jej wpłaty w kasie ZGL w Łukowie, ul. Warszawska 19.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo wycofania z przetargu poszczególnych stanowisk handlowych lub odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

 

Pliki do pobrania (Regulamin, Oferta, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych): https://umlukow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=61&p1=szczegoly&p2=1554490

Na Cmentarzu Komunalnym w Łukowie pojawił sie stojak ze sprzętem potrzebnym podczas porządkowania gróbów: konewki, grabie, szczotki.

Na stojaku znajduje sie widoczny z daleka napis "Zapomniałeś? Pożycz. Nie zapomnij oddać".

Ten pomysł ma ułatwić życie osobom, które odwiedzają groby bliskich. Młodsi nie muszą sie martwić, że zapomnieli sprzętu do porządkowania,

starsi, że trzeba go dźwigać ze sobą. Liczym, że osoby korzystające ze sprzętu odniosą go z powrotem na miejsce. 

Stojak stanął przy wejściu na Cmentarz Komunalny.