Zgodnie z Uchwałą Nr L/361/2021 RADY MIASTA ŁUKÓW z dnia 25 listopada 2021 r.

zmianie ulega stawka opłaty targowej:

(...) "1) od sprzedaży obnośnej z ręki, kosza, wiadra, skrzynki, wózka - 2,00 zł;

2) od sprzedaży stacjonarnej lub straganowej niezależnię od branży za 1 m2 powierzchni wykorzystywanej

w celach handlowych - 1,50 zł". (...)

Targowisko miejskie nr 1 w Łukowie zajmuje powierzchnię 3,3ha.

Na jej terenie wyznaczono odrębne miejsce do handlu artykułami spożywczymi i handlu ptactwem.

Na targowisku jest 752 stanowisk przeznaczonych do handlu.

Niezbędnej pomocy i informacji udzielają:

- w dni handlowe: inkasenci i pracownicy Zakładu Gospodarki Lokalowej wyznaczeni do pracy na Targowisku (w biurze Targowiska lub na terenie placu handlowego),

- w pozostałe dni robocze informację można uzyskać w godzinach 7:00 – 15:00 w siedzibie Zakładu Gospodarki Lokalowej w Łukowie,

ul. Warszawska 19, Dział Techniczny (pokój nr 5),

lub pod nr. tel. (25) 798 25 54.

.ZASADY HANDLU OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ŁUKOWIE PRZY ULICY B. PRUSA I ŁĄKOWEJ.

§1

 1. Właścicielem terenu zabudowanego przy ul. B Prusa o nr działek: 8720/2, 8786/3, 8816/3 oraz ul. Łąkowej o nr działek: 8631/1, 8052/1, 8816/10, 8038/11 i 8038/13 jest Miasto Łuków,
 2. Powyższe tereny zostały przekazane Zarządzeniem nr 39/2015 Burmistrza Miasta Łuków z dnia 13 marca 2015r. w Zarządzanie i utrzymanie na czas nieoznaczony Zakładowi Gospodarki Lokalowej w Łukowie.

§2

 1. Handel na terenie nieruchomości położonych przy ulicy Prusa i Łąkowej odbywa się w czwartki i w soboty oraz w inne dni wyznaczone przez Zarządcę.
 2. Uprawnione do prowadzenia handlu na terenie targowisk są osoby fizyczne i prawne.
 3. Na targowiskach odbywa się handel okrężny (obwoźny, obnośny) - prowadzony z: ręki, stoisk, stolików, pojazdów samochodowych, przyczep lub innych urządzeń handlowych.

§3

 1. Pobór opłaty targowej wykonują upoważnieni pracownicy Zakładu Gospodarki Lokalowej wskazanego, jako inkasenta, posiadający imienne upoważnienie.
 2. Sprzedawcy zobowiązani są do uiszczania opłaty targowej upoważnionym pracownikom inkasenta w wysokości ustalonej uchwałą Rady Miasta Łuków. Opłaty targowej dokonuje się:
  1. w momencie rozpoczęcia sprzedaży,
  2. niezależnie od czasu prowadzenia sprzedaży w danym dniu,
 3. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty targowej jest paragon
 4. Za korzystanie z placu handlowego przez handlujących pobierana jest opłata rezerwacyjna
 5. Pierwszeństwo do zajęcia stanowiska handlowego posiadają osoby, które dokonały opłaty rezerwacyjnej. Prawo utrzymania rezerwacji danego miejsca zachowuje osoba, która opłaciła rezerwację i prowadziła handel w miesiącu poprzednim.
 6. Administrator targowiska przyjmuje z góry opłatę za rezerwację na kolejny miesiąc, wydając potwierdzenie jej wniesienia w postaci wydruku z kasy fiskalnej lub na życzenie faktury VAT.
 7. Oprócz opłaty targowej i rezerwacyjnej mogą być pobierane inne opłaty ustalane przez Zarządcę placu handlowego.

§4

 1. Działalność handlowa na placu handlowym może być prowadzona tylko na wyznaczonych stanowiskach. Zajmowanie miejsca na Targowisku oraz ustawianie straganów, ław, stołów i wszelkiego rodzaju sprzętu powinno odbywać się przy przestrzeganiu granic wyznaczonych stanowisk handlowych.
 2. Miejsce sprzedaży wyznacza prowadzący targowisko (Administrator targowiska) uwzględniając ilość miejsc handlowych na poszczególnych placach, ich wielkość oraz przeznaczenie pod określoną działalność handlową, na podstawie okazanego przez ubiegającego się aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
 3. Osoba posiadająca wykupioną, imienną rezerwację miesięczną, wydaną przez Administratora targowiska, nie może odstępować przyznanego lub przyznanych miejsc handlowych osobom trzecim.
 4. W przypadku stwierdzenia przez Administratora targowiska, faktu odstąpienia zarezerwowanego miejsca osobie trzeciej bez wiedzy prowadzącego targowisko, rezerwacja miesięczna będzie cofnięta ze skutkiem natychmiastowym, zaś osoba handlująca zostanie usunięta ze stanowiska handlowego.
 5. Zabrania się handlu na chodnikach, w przejściach dla pieszych, jezdniach lub w sposób utrudniający ruch.
 6. Zarezerwowane miejsce handlowe niezajęte do godz. 8:00 w danym dniu handlowym może zostać zagospodarowane przez osobę sprawującą nadzór zgodnie z potrzebami danego dnia.

§5

 1. Na placu handlowym mogą być sprzedawane wszystkie towary z wyjątkiem:
 • towarów i produktów, których sprzedaż wymaga uzyskania koncesji,
 • broni, amunicji, artykułów pirotechnicznych i wybuchowych oraz przedmiotów ekwipunku wojskowego,
 • monet, banknotów oraz papierów wartościowych,  
 • napojów alkoholowych,
 • wyrobów tytoniowych bez polskiej akcyzy,
 • leków,  substancji psychoaktywnych.

2.Na terenie targowiska obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania napojów alkoholowych i zażywania substancji psychoaktywnych.
3.Sprzedaż towarów, co, do których zachodzi podejrzenie, że:

 • są szkodliwe dla zdrowia,
 • nie są dopuszczone do sprzedaży na targowiskach,
 • pochodzą z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia zostaje wstrzymana przez Administratora targowiska, który zobowiązany jest do powiadomienia właściwego organu, tj.:

a)Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Łukowie,
b)Komendy Powiatowej Policji w Łukowie.

§6

 1. Sprzedawca artykułów spożywczych lub zatrudniony w punkcie gastronomicznym na terenie placu targowego, zobowiązany jest mieć fartuch, aktualną książeczkę zdrowia, wystawioną przez uprawniony zakład opieki zdrowotnej, stwierdzającą, że może być zatrudniony przy sprzedaży artykułów spożywczych oraz dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.        
 2. Prowadzący sprzedaż artykułów spożywczych zobowiązani są do posiadania wymaganych decyzji, zezwoleń właściwych organów i służb sanitarnych oraz inspekcji handlowych, jeśli są one wymagane dla prowadzenia sprzedaży.
 3. Sprzedaż artykułów spożywczych, wyrobów cukierniczych, warzyw i owoców, wędlin powinna być prowadzona w sposób zabezpieczający przed bezpośrednim ich zetknięciem z ziemią.
 4. Sprzedaż artykułów spożywczych, wędlin odbywa się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez administratora targowiska.
 5. Artykuły spożywcze przeznaczone do bezpośredniego spożycia powinny być w opakowaniach jednostkowych (paczkowane lub foliowane) oraz sprzedawane w warunkach wykluczających możliwość ich zepsucia.
 6. Sprzedaż środków spożywczych wymagających zabezpieczenia przed niewłaściwą temperaturą i nasłonecznieniem powinna być prowadzona włącznie za pomocą specjalistycznych środków transportu.
 7. Osoby sprzedające artykuły spożywcze ze specjalistycznych środków transportu winny posiadać Decyzję dopuszczającą środek transportu do tej działalności.

§7

 1. Handel drobiem i ptactwem ozdobnym odbywa się w oddzielnym sektorze.

§8

 1. Na placu handlowym mogą znajdować się tylko te pojazdy mechaniczne, z których bezpośrednio prowadzona jest sprzedaż towarów i zwierząt domowych po uiszczeniu opłaty targowej,
 2. Pozostałe pojazdy należy parkować poza terenem placu handlowego,
 3. W przypadku parkowania na placu handlowym od właścicieli zaparkowanych samochodów zostanie pobrana opłata ustalona przez Zarządcę.
 4. Parkowanie pojazdów samochodowych jest dozwolone tylko w miejscach wyznaczonych i oznakowanych.
 5. Zabrania się parkowania pojazdów na ciągach komunikacyjnych na terenie placu handlowego.

 

 §9

 1. Po zakończeniu handlu osoba zajmująca stanowisko handlowe zobowiązana jest do jego uprzątnięcia:
 • zebrania śmieci w dostarczone przez Administratora targowiska worki i pozostawienia ich na swoim stanowisku.  
 • W przypadku nie uprzątnięcia stanowiska prowadzący targowisko obciąży sprzedawcę kosztami posprzątania stanowiska.
 • W przypadku powtarzającego się nie przestrzegania wyżej wymienionego obowiązku prowadzący targowisko może odmówić sprzedaży kolejnej rezerwacji.

§10

 1. Sprzedawcy prowadzący działalność na placu handlowym zobowiązani są do przestrzegania niniejszych „Zasad handlu” oraz innych przepisów w sprawie wymagań higienicznych i sanitarnych obowiązujących w handlu obwoźnym środkami spożywczymi i wykazu artykułów, które nie mogą być wprowadzone do obrotu w handlu obwoźnym.

§11

 1. Do kontroli przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu upoważnieni są:
 • Administrator targowiska,
 • Dyrektor Zakładu Gospodarki Lokalowej
 • Inkasenci
 • Upoważnieni przedstawiciele Urzędu Miasta w Łukowie,
 • Policja,
 • Państwowe służby: Sanitarne, Urząd Skarbowy, Państwowa Inspekcja Handlowa, inne służby na podstawie odrębnych przepisów.